آموزش تعمیر پنکه
آموزش تعمیر پنکه

آموزش تعمیر پنکه
آموزش تعمیر پنکه

آموزش تعمیر پنکه

 

پنکه ها از نظر طراحی ظاهري متنوع هستند ولی ساختمان داخلی و اساس کار آن ها مشابه هم
است.
قسمت هاي مهم پنکه رومیزي عبارتند از:
1 -موتور که معولا”از نوع تکفاز با خازن راه انداز می باشد.
2 -پره هاي خنک کننده (پروانه ).
3 -نگهدارنده پره ها
4 -شبکه سیمی (محافظ پره ها) .
5 -پایه.
6 -صفحه کلید.
7 -کلید ساعتی (تایمر ).
خصوصیات موتور پنکه- موتور پنکه از نوع آسنکرون می باشد.ولی آسنکرون طراحی شده در
پنکه کمی پیچیده به نظر می رسد.همانطور که می دانیم هر گاه سر راه موتور یا یکی از سیم.

پیچ ها از سیم پیچ هاي دیگري نیز استفاده شود سرعت موتور بنا به قرار گرفتن تعداد سیم
پیچ ها در مدار تغییر می کند.در پنکه براي بدست آوردن دور هاي مختلف از این خاصیت
استفاده می شود.هر گاه سیم پیچی با موتور سري نباشد حد اکثر قدرت وسرعت نتیجه می شود
وبا استفاده از سیم پیچ اول ودوم ولتاژ کم وکمتر می شود.ونهایتا” سرعت تغییر می کند.( نقشه
دیاگرام موتور )
کلید ساعتی ( تایمر پنکه)-از این وسیله جهت کنترل اتو ماتیک زمان کار دستگاه استفاده می
شود. تایمر پنکه را معولا”از نوع مکانیکی انتخاب می کنند.با حرکت ولوم در جهت عقربه هاي
ساعت فنر جمع شده ( کوك شده ) ومدتی که طول می کشد تافنر به حالت اولیه خود باز گردد،
کنتاکت هاي تایمر در حالت بسته بوده وپس از پایان فرمان مذکور ،باقطع ارتباط کنتاکت ها ،
فاز موتور قطع شده وپنکه خاموش می شود.

 

مدار الکتریکی پنکه رومیزی

 

آموزش تعمیر پنکه
آموزش تعمیر پنکه

 

پنکه سقفی:

 

موتور پنکه سقفی نیز از نوع آسنکرون با خازن راه انداز می باشد. به منظور ایجاد سرعت هاي

گوناگون از سیم پیچ هاي سري با موتور در مجموعه اي بنام کلید گردان پنکه سقفی استفاده

می شود. (شکل زیر) با چرخش سلکتور ، سیم پیچ هاي مختلفی در مدار سري قرار می گیرد که

باعث کم شدن ولتاژ ونهایتا”سرعت چرخش پنکه می شود.

 

آموزش تعمیر پنکه
آموزش تعمیر پنکه

 

عیب یابی و تعمیر پنکه رومیزي :

عیب1-پنکه روشن نمی شود.

علت1-پریز برق ندارد.

رفع عیب1 -بوسیله ولتمتر از وجود ولتاژ درپریز اطمینان حاصل نمایید. در صورت عدم ولتاژ

مشکل را بررسی ورفع کنید.

عیب2 -پنکه روشن نمی شود.

علت 2-دوشاخه یا سیم رابط خراب شده .

رفع عیب2-دوشاخه وسیم رابط را بوسیله اهم متر تست نمایید واز آن جا که معمولا” دوشاخه

از نوع پرسی است ، مشکل از هر کدام که باشدناچارید آن ها را تعویض نمایید.

عیب3-پنکه روشن نمی شود.

علت3 -تایمر خراب است.

رفع عیب 3 -پنکه را از برق خارج نموده (در صورتی که داراي تایمر باشد.) وتایمر را بوسیله

اهم متر تست نمایید.براي انجام این آزمایش ، سیم هاي رابط تایمر را از آن جدا وبه اهم متر

متصل نمایید. اگر با حرکت ولوم کنتاکت ها متصل وبا حرکت ولوم در جهت خاموش تایمر

 

ارتباط کنتاکت ها قطع شود کلید تایمر سالم است ونمی تواند عیب از تایمر باشد.واگر تایمر در
تست با اهم متر خلاف موارد مذکور را نشا ن داد ،آ ن را تعویض نمایید.
عیب4 -پنکه روشن نمی شود.
علت 4 -فاز متصله به صفحه کلید قطع شده.
رفع عیب 4 -در حالی که پنکه از برق خارج شده اتصال سیم فاز را از دوشاخه یا ترمینال
ورودي به صفحه کلید کنترل نمایید. در صورت قطع شدگی ناچارید اتصال را تجدید نمایید.
عیب 5-پنکه روشن نمی شود.
علت 5-موتور کاملا” سوخته است .
رفع عیب 5 -اگر موتور در حالت نیم سوز باشد با اتصال به برق آمپر کشی نموده وصداي هوم
می دهد اما براه نمی افتد ولی در صورت سوختگی کامل ، با داشتن ولتاژ نیز هیچ عکس العملی
بروز نمی دهد. گاها”با اتصال موتور هاي کاملا” سوخته به شبکه اتصال کوتاه رخ می دهد.
عیب6 – موتور صداي هوم می کند اما راه نمی افتد.
علت 6 -خازن راه انداز خراب است.
رفع عیب 6 -بر اساس روش هاي مذکور در مبحث خازن ها ، خازن را تست نموده واگر
معیوب است آن را تعویض نمایید.
عیب7 -موتور صداي هوم می کند اما براه نمی افتد.
علت 7-بوش ها خراب شده اند.
رفع عیب7 -اگر بوش ها خراب شوند بطور معمول پنکه دچار این عارضه می گردد.که با زدن
کلید 1و2 در حرکت مشکل داشته اما با کلید 3) سرعت زیاد ) به سبب ولتاژ زیادي که به آن

می رسد حرکت می کند.در اکثر پنکه هاي رومیزي به هنگام گشاد شدگی بوش این حالت دیده
می شود.که ناچارا” می بایست نسبت به تعویض بوش ها اقدام نمایید.
عیب8 -موتور صداي هوم می کند اما براه نمی افتد .
علت 8 -موتور نیم سوز شده است .
رفع عیب8 -با مراجعه به مشخصات یک موتور سالم وسپس با اهم گیري از سیم پیچ ها می
توان تشخیص داد که میزان آسیب دیدگی سیم پیچ ها تاچه حدودي است.درصورت بالا بودن
این در صد (آسیب دیدگی ) می بایست استاتور سیم پیچی یا تعویض شود .
عیب9 -لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.
علت9 -بوش ها گشاد شده اند.
رفع عیب 9 -پروانه خنک کننده ونگهدارنده آن را از محور موتور جدا سازید وسپس محور را
به طرف پاین وبالا ویا چپ وراست حرکت دهید. حتی حرکت جزئی محور در سمت هاي
مذکور مربوط به خرابی بوش ها بوده وعیب مذکور بوجود می آید. بوش ها را تعویض نمایید تا
عیب بر طرف شود.
عیب10 -لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است .
علت 10 -پر وانه تاب بر داشته .
رفع عیب 10 -براثر برخورد اشیا با پروانه در حال کار ، گاها”این مشکل بوجود می
آید.برطرف نمودن تاب پروانه نیاز به تبحر وتخصص فراوان دارد، از این رو پیشنهاد می شود
پروانه معیوب را تعویض نمایید. (تنها پروانه هاي فلزي می توانند دچار مشکل مذکور شوند.).
عیب11 -لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.
علت11 -محور روتور تاب دارد.

 

رفع عیب11 -روتور را از موتور جدا نموده وبه سه نظام ماشین تراش بندید.با روشن شدن
ماشین تاب احتمالی به وضوح دیده می شود.روتور معیوب را تعویض نمایید زیرا بر طرف
نمودن تاب محور که در اثر برخورد با شیئ سخت ویا پرت شدن روتور بر روي زمین ایجاد می
شود ، براحتی برطرف نخواهد شد.
عیب12 -پنکه بسیار داغ می شود.
رفع عیب12 -داغ شدن بیش از حد موتور ، به سبب نیم سوز بودن سیم پیچ ها است که باید
استاتور را تعویض نمود. البته عیوبی مانند خرابی خازن یا گشادي بوش ها نیز منجر به داغ
شدن موتور می شود.اما عیوب مذکور قبل از آن که بصورت عیب 12 به چشم آیند به شکل
عیوب 6و 9 دیده می شوند.
عیب یابی وتعمیر پنکه سقفی :
عیب1 -پنکه روشن نمی شود.
علت 1 -برق مدار اصلی قطع است
رفع عیب1 -کلید را در حالت 1 قرار داده و بوسیله ولت متر از رسیدن برق به موتور مطمئن
شوید .اگر به موتور آسنکرون ولتاژ نمی رسد علت می تواند از قطع شدن فاز کلید پنکه ویا نول
موتور باشد .اگر فاز وارد کلید شده به موتور نیز فاز می رسد،نول قطع شده وبالعکس .
عیب2 -پنکه روشن نمی شود.
علت 2 -موتور کاملا” سوخته است .
رفع عیب2 -اگر اهم سیم پیچ هاي پنکه سقفی را در اختیار دارید می توانید بااهم گیري به
سوخته بودن موتور پی ببرید .البته موتور کاملا”سوخته علایم دیگري نیز دارد .اولا” سیم هاي
خروجی از موتور با بدنه در حالت اتصال (اتصال بدنه ) هستند دوما” با باز شدن درپوش هاي
موتور روءیت سیم پیچ ها سوخته بودنشان قطعا”قابل تشخیص خواهد بود.

 

عیب3 -موتور صداي هوم داده اما حرکت نمی کند.
علت 3-یاتاقان ها گریپاژ هستند
رفع عیب3 -برق پنکه را قطع نموده وبا دست آن را در حالی که به سقف آویزان است
بچرخانید اگر در مقابل شما مقاومت کرد ویا به سختی چرخید، یاتاقان ها خراب هستند ومی
بایست تعویض شوند.
عیب4 -موتور صداي هوم داده اما حرکت نمی کند.
علت 4 -سیم پیچ اصلی یا راه انداز سوخته است .
رفع عیب4 -رجوع شود به عیب 2. –
عیب5 -موتور صداي هوم می کند اما حرکت نمی کند.
علت 5 -یکی از سیم پیچ هاي اصلی یا کمکی قطع شده است.
رفع عیب5 -بوسیله اهم متر صحت اتصالات دو سیم پیچ را بر رسی نمایید. معمولا”سیم پیچ ها
در محلی که سر بندي صورت گرفته ، دچار مشکل مذکور می شوند.اگر یکی از سیم پیچ ها
قطع شده باشد ،ناچارا” می بایست در پوش هاي پنکه باز شده ومحل قطع ترمیم گردد.
عیب6 -پنکه به هنگام قرار گرفتن سلکتور بر روي شماره 2،3،4،5 صفحه کلید حرکت نمی
کند وتنها بر روي موقعیت 1 راه می افتد .
علت6 -با رجوع به شکل صفحه کلید پنکه به وضوح دیده می شود که موقعیت 1 در واقع
خروج مستقیم فاز از کلید پنکه است واز آن جا که در سایر حالت ها فاز خروجی نداریم نتیجه
می شود که سیم پیچ هاي صفحه کلید کاملا”سوخته است.
رفع عیب6 -سیم پیچ ها را تجدید نمایید . از آن جایی که به سبب نازك بودن سیم وبالا بودن
تعداد دور ، تجدید سیم پیچی قدري مشکل است معمولا” صفحه کلید تعویض می شود.

 

عیب7 -صداي پنکه در حال کار بسیار زیاد است.
علت 7 -موتور داراي مشکل مکانیکی است
رفع عیب7 -اگر با قطع برق صداي پنکه به تدریج کاهش یابد، بلبرینگ ها نیاز به تعویض یا
گریسکاري دارد .
عیب8 -صداي پنکه در حال کار بسیار زیاد است
علت 8 -موتور داراي مشکل الکتریکی است .
رفع عیب8 -اگر با قطع برق بلادرنگ صداي پنکه قطع گردد مشکل از نوع الکتریکی است وبا
تجدید سیم پیچی پنکه برطرف می گردد.
پایان