سرویس منوال ظرفشویی سامسونگ
سرویس منوال ظرفشویی سامسونگ

سرویس منوال ظرفشویی سامسونگ

 

در زمان شستشو در دستگاه هاي مدل D141 و D146 جدید در زمان مشخصی تایم کارکرد دستگاه پرش دارد. به طوریکه دستگاه پس از چند

دقیقه کارکرد، زمان آن به صورت ناگهانی چند دقیقه کاهش پیدا می کند.

به دلیل استفاده از تکنولوژي فازي(Logic Fuzzy ،(در طراحی و عملکرد برد فرمان دستگاههاي جدید، این مورد کارکرد عادي دستگاه را نشان می

دهد. مکانیزم کارکرد دستگاه به گونه اي طراحی شده که پس از اولین آبکشی، میزان کثیفی ظروف بر اساس شفافیت آب خروجی حاصل از آبکشی

چک شده و گزارش آن به برد ارسال می شود. در صورتیکه میزان کثیفی آن کم باشد، زمان شستشو توسط برد به مدت چند دقیقه کاهش پیدا می

کند. در فاز آبگیري دستگاه نیز اگر فشار آب زیاد باشد، دستگاه زودتر از تایم تعیین شده براي آبگیري، کار خود را انجام داده و تایم باقیمانده براي

فاز آبگیري را رد نموده و پرش می کند. در حین کارکرد هیتر دستگاه، اگر دماي آب زودتر از تایم تعیین شده توسط برد به دماي مورد نظر برسد،

دستگاه تایم باقیمانده اختصاص داده شده به گرم نمودن آب را رد کرده و پرش می کند. بدین ترتیب کاهش کارکرد دستگاه و در نتیجه سبب

کاهش مصرف انرژي می شود، و این موضوع به عنوان ایراد فنی محسوب نمی شود.

 

سرویس منوال ظرفشویی سامسونگ
سرویس منوال ظرفشویی سامسونگ