چشمک زدن نمایشگر فریزر
چشمک زدن نمایشگر فریزر

 

2 .مشکل:

به دلیل گرم شدن داخل دستگاه ، باز و بسته کردن درب آن ، وارد کردن غذای گرم به دستگاه نمایشگر چشمک میزند

3 .دستگاه های دارای مشکل:

RFNE320** وRFNE350**

4 .راه حل:

چشمک زدن نمایشگر در واقع بیانگر گرم شدن داخل دستگاه میباشد. چنانچه دستگاه دارای کار کرد طبیعی است و نمایشگر چشمک

میزند با نگاه داشتن کلید آالرم برای چند ثانیه نمایشگر ثابت میشود.

چشمک زدن ممکن است با باز و یا بسته کردن درب ها،قطعی برق و یا حتی وارد کردن غذا به داخل دستگاه رخ دهد.

 

چشمک زدن نمایشگر فریزر
چشمک زدن نمایشگر فریزر